Muzułmanie z Bliskiego Wschodu. Różnorodność społeczno-kulturowa

Bliski Wschód jest jednym z najbardziej niestabilnych i nieprzewidywalnych regionów na świecie. Nieustające konflikty zbrojne: izraelsko-palestyński, wojna w Iraku, kryzys polityczny w Syrii, program nuklearny w Iranie, sprawia że znaczenie Bliskiego Wschodu jest ważne dla społeczności międzynarodowej. Tym bardziej, że na omawianym obszarze znajdują się znaczne złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Ponadto społeczeństwo bliskowschodnie jest bardzo zróżnicowane pod względem ekonomicznym. Zderzają się tu ze sobą bogate państwa Zatoki Perskiej z ubogimi społecznościami Afganistanu i Jemenu. Książka ma na celu ukazanie złożoności określenia muzułmanie Bliskiego Wschodu. Mimo pierwotnych założeń, których zadaniem było głoszenie jednej, niepodzielnej, a przede wszystkim integrującej różne plemiona religii, realizacja tego szlachetnego planu nie powiodła się, a islam w ciągu wieków poddawany był przemianom. Podobnie nie istnieje jedna społeczność wierzących. W powszechnej świadomości mieszkańców Europy, muzułmanie postrzegani są jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego, często utożsamiani z agresorami narzucającymi siłą własne poglądy. Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy, które miały miejsce w różnych miastach Europy, tylko ugruntowały te przekonania. Dodatkowo kryzys migracyjny ludności bliskowschodniej, próbującej dotrzeć do Europy wszelkimi możliwymi drogami, sprawił że muzułmanie zaczęli być postrzegani także jako zagrożenie dla tożsamości kulturowej Europy oraz konkurencja na rynku pracy, jak również obciążenie budżetów pomocy społecznej krajów przyjmujących. Nowa ekspansja islamu, która przybrała formę wędrówki ludów, ujawniła liczne nastroje antymuzułmańskie.

Książka Muzułmanie Bliskiego Wschodu. Różnorodność społeczno-kulturowaskłada się z następujących części: wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii.

Middle Eastis one of most unstable and unpredictable regions in the world. Continuing military conflicts: Israeli-Palestinian, war in Iraq, political crisis in Syria, Iran’s nuclear program makes the Middle East crucial for the international community. Moreover, that area is rich with crude oil and natural gas resources. Additionally, the Middle East society is diversified in terms of economy; rich Persian Gulf countries clash with poor Afghanistan or Yemen societies. This book deals with the complexity of the definition Muslims of the Middle East. Despite the original assumptions, which had promulgated one, indivisible religion, which first and foremost integrates different tribes, such plan has never succeeded and Islam has undergone transformations throughout the ages. Similarly, there is no one society of believers. Europeans generally associate Muslims as peril for the social security and they often are perceived as aggressors who wish to impose their own beliefs. The events that took place recently across Europe have only supported those concerns. Additionally, the migration crisis of the Middle Eastern societies, striving to reach Europe at any cost have made Muslims to be perceived also as threat to the cultural integrity of Europe, competition on the labor market as well as burden for the budget of the host country. New expansion of Islam, which has taken the shape of migration of the people, has exposed numerous anti-Muslim reactions.

The Book Muslims of the Middle East. Social and Cultural Diversityis composed of the following parts: introduction, seven chapters, ending and bibliography.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach